måndag, 11 december 2017 15:26

Borde borreliapatienternas RICO stämningsansökan inkludera Yale?

Written by
Rate this item
(35 votes)

Nyligen lade en grupp Borrelia patienter i USA in en stämningsansökan mot flera större försäkringsbolag som arbetar med hälso och sjukvård, och en grupp specialister på Lyme-borrelios försöker tredubbla skadorna av RICO lagen (Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act) och överträdelser av Sherman Act antitrustlagstiftning. Fyra månader tidigare initierade dr. Sin Hang Lee också en stämning mot CDC för deras ansträngningar att eliminera kompetens genom att stoppa användningen och bruket av hans DNA-baserade direkta tester för att ställa diagnosen Lyme-borrelios. Nyligen fick material som kommit upp i domstolen visa trovärdiga uppgifter om att Yale Universitetet spelat en roll för att undertrycka utvecklingen och bruket av direkta metoder för diagnostik av Lyme-borrelios i ett tidigt stadium av infektionen i vården av patienter och skulle undersökas av media och advokaterna som arbetar med RICO stämningen.

“Läkaryrket har förvandlats till en “vårdindustri”. I denna värld med fri marknadsekonomi, kan vårdgivare i den del av marknaden som arbetar med smärtlindring ha skäl för att ta sig rätten att skapa ett behov av sina tjänster, precis som Apple skapar efterfrågan av in IPhone”  Dr. Lee

[Observera: Texten nedan speglar nödvändigtvis inte mina egna åsikter och den syn som On Lyme Foundation har. Men den återger troget mina frågor och Dr Lee´s svar, och speglar hans femtio år med utomstående professionella framgångar.]

Dr Sin Hang Lee har vid 85 års ålder ett unikt perspektiv på utvecklingen av policy och politik som gäller Lyme-borrelios. När dr Allen Steere gjorde sitt första år som reumatolog vid Yale Universitetet och gav det mystiska utbrottet av Borrelios i Connecticut namnet “juvenil Lyme artrit” år 1975 var Lee redan associerad professor i patologi vid Yale. Här följer en exklusiv intervju.

Fråga: Kan du presentera dig själv och berätta för oss hur de blev inblandad i Lyme borrelios?

Dr. Lee. Jag examinerades 1956 från Wuhan Medical college i Kina, en gammal medicinsk utbildning som ursprungligen grundats av tyskar i Shanghai. Jag blev mikrobiolog och patolog när jag undervisade vid flera universitet i Kina och Hong Kong.

När jag gjort färdigt vidareutbildning vid Cornell Medical School-New York Hospital and Memorial Hospital for Cancer i New York City blev jag utexaminerad av the American Board of Pathology, och fick F.R.C.P (C) graden vid examen 1966. Efter det var jag vid fakulteten på McGill Universitet - då Yale University - från 1968 - 2004. Jag arbetade med patologi vid de undervisningssjukhus som var knutna dit och forskade vid sidan om, det gällde DNA sekvensering i senare skifte.

2004 fick jag anställning som patolog i Connecticut vid Milford Hospital där jag började utveckla rutinmässiga metoder för molekylärdiagnostik genom att använda PCR och DNA sekvenseringsteknik för att testa prover från patienter för pålitligheten av DNA-baserade tester.

Forskare som jag kunde inte utveckla PCR teknologin utan att betala höga avgifter till Roche förrän PCR patentet som ägdes av Hoffman LaRoche gick ut 2006. Därför började min forskning på detta område officiellt först 2006.

Som patolog läste jag Papanicolaou utstryk för prevention mot cervixcancer, HPV detektion och genotypning med DNA sekvensering var min första prioritet bland de tester jag behövde utveckla. Därefter publicerade ordföranden för patologiavdelningen vid Milford Hospital och jag vår första artikel med titeln “Routine human papillomavirus genotyping by DNA sequencing in community hospital laboratories.” i Juni 2007.

Kommersiella test kits för sexuellt överförda infektioner utvecklades utifrån kliniska studier som utfördes i “the red-light” distrikten världen runt och ofta fick sex-arbetare vara försökspersoner. När dessa tester används i populationer med låg sjukdomsprevalisens blir antalet “falskt positiva” oacceptabelt högt. Därför lade vi till Chlamycia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae till provlistan eftersom medelklasskvinnorna i Milford behövde ett pålitligt test utan “falskt positiva!” svar för dessa sexuellt överförda infektioner. Vi använde inbyggd PCR rutinmässigt för att öka sensitiviteten och Sanger sekvensering för att behålla specificiteten på alla positiva testresultat.

Som patolog är pålitliga gynekologiska DNA tester mitt största intresse. Mitt laboratorium har idag CLIA godkända testmetoder för HPV, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae såväl som Ashkenazi Jewish BRCA1 och BRCA2 founder mutations screening allt på en enda cellprovtagningsplatta, dessa metoder kan implementeras på alla sjukhus i samhället.  

Kontakt med Lyme

Jag blev först utsedd som associerad professor i patologi vid Yale University 1971. Jag blev vittne till hur Lyme artrit först beskrevs och rapporterades i världens litteratur, och hur patienter har blivit diagnosticerade och behandlade under det gångna 30 åren i södra Connecticut.

Då Milford Hospital betjänade befolkningen i södra Connecticut där det var en hög förekomst av Lyme sjukdomen, såg sjukhusets administration och medicinska ledningsgrupp - inklusive den tidigare ledaren för patologiavdelningen 2008 - ett behov av att expandera den inbyggda PCR/DNA sekvenserings teknologin till att innefatta Lyme-borrelios. Det gjordes för att testa patienternas blodprov i sökandet efter ett pålitligt test för Lyme sjukdomen i ett tidigt stadium av infektionen, och för att sätta in rätt behandling i tid.

Personalen vid patologiavdelningen och läkarna i akutmottagningen (ER) vid Milford Hospital startade ett forskningsprojekt för att testa blodprover på de patienter som kom inte på akutmottagningen med möjlig Lyme borrelios 2008.

Den tekniska artikeln publicerades i April 2010 och den kliniska rapporten November 2010. Det var det första direkta blodprovet med DNA sekvensering och ett nytt DNA test som var användbart i vården av patienter. Utvecklingen rapporterades flitigt i nyhetsmedia.

Fråga: Vilka kontroverser har du personligen bevittnat när det gäller laboratorietester för Lyme borrelios?

Dr Lee: Lyme borrelios är en bakteriell infektionssjukdom som drabbar hela systemet. Enligt etablerade principer inom medicinsk praktik skall alla infektionssjukdomar diagnosticeras genom odling eller detektion av nukleinsyror från det sjukdomsalstrande agens i prover från patienten. Om Lyme sjukdomen hade beskrivits efter 2006 när de världsvida patenträttigheterna för PCR löpte ut är jag övertygad om att vi inte hade haft några kontroverser rörande diagnostiken idag.

Historiskt sett beskrevs Lyme artrit först i mitten på 1970 talet av en grupp reumatologer vid Yales medicinutbildning. Det verkar som att deras affärside är smärthantering och inte upptäckt av infektiös etiologi. När en spiralformad bakterie, som idag är känd under namnet Borrelia burgdorferi upptäcktes vara orsaken bakom sjukdomen, var den enda tillgängliga diagnosmetoden på det tidiga 1980 talet att mäta antikroppar mot bakterien i konvalesentserum som tagits från infekterade patienter.

Orsaken till det är att borrelia är svårodlad i artificiella media. Nukleinsyrabaserade testtekniker som DNS sekvensering och PCR fanns inte tillgängliga på den tiden.

Patent på PCR

När Nobelpriset för upptäckten av PCR tekniken gavs till Kary Mullis 1993 var patentet för PCR redan köpt av Hoffman La Roche från Cetus. De världsomspännande patenträttigheterna gick inte ut förrän 2006. Före 2006 kunde ingen utveckla någon PCR diagnostik utan att betala en rejäl avgift till Roche. Representanter för Roche berättade direkt till mig att avgiften för varje enskilt PCR var 250 000 dollar.

Under åren mellan 1970 och 2006 investerades stora summor pengar i den patenterade antikroppsbaserade tekniken för diagnostik och utvecklingen av vacciner som hade samband med Lyme sjukdomen, och dessa investeringar hjälpte till att sponsra karriärer.

Tyvärr går det dock inte att mäta antikroppstitrar hos Lyme patienterna förrän 4-6 veckor gått efter en infektion. Då har borrelians spiroketer redan invaderat djupt in i vävnaderna, och kan inte eradikeras så lätt som i de tidiga stadierna av en spiroketinfektion.

Tidig diagnos

Tidig diagnos och snabbt insatt  behandling kan bota de flesta fall av Lyme borrelios och dessa tidiga interventioner skulle minska behovet av smärtstillande behandling och immunosuppressiva terapier. Det var orsaken till att vi vid Milford Hospital utvecklade det första inbyggda PCR/DNS sekvensieringsbaserade testet för att diagnosticera infektioner med Lyme borrelios innan antikroppar är mätbara.

Testet godkändes av Connecticut State Department of Public Health under CLIA 2009 för att användas i vården. Men när jag försökte att publicera våra kliniska data och få tekniken bakom det DNA-baserade testet spridd mötte jag ett samordnat landsomfattande motstånd mot att ens överväga någon form av direkt DNA testning för Lyme borrelios.

Fråga: Kan du specificera vilkens sorts motstånd du har mött?

Dr Lee: Med undantag för de första tekniska artiklarna, har alla mina manuskript som baserats på studier av patientmaterial av borreliapatienter förkastats av alla stora Amerikanska medicinska tidskrifter, inklusive the American Journal of Clinical Pathology, the Journal of Clinical Microbiology och the Clinical chemistry.

Skälen till rejektion antydde “bristande intresse hos läsarna vid redaktionens screening” eller låga poäng vid prioriteringen. Det var ett “sammanträffande” att budskapet från dessa redaktioner kom från alla dessa tidningar och det betydde att manuskripten förkastades genom censur från redaktionerna och vi var tvungna att publicera dem utomlands.

Trots att jag aldrig träffat honom personligen, kände jag dr Allen Steere som var pionjär när forskningen runt Lyme sjukdomen startade i Connecticut. Det var anledningen till att jag, efter att min första tekniska artikel om Lyme sjukdomen accepterats för publikation 2009, sände det accepterade manuskriptet till Dr Steere vdi Massachusetts General Hospital och informerade honom att det kommer en pålitlig DNA metod för tidig diagnos av Lyme infektionen.

Till min förvåning skrev Steere tillbaka ett E-mail att han inte var intresserad av att läsa manuskriptet, eftersom han arbetat med C6 antikroppstestet mot Borrelia.

Diagnostikkonferensen 2014

Den 8 november 2014 hölls ett nationellt möte med titeln “Lyme Borreliosis and Tick Borne Illnesses: Diagnostik, nya patogener och vägar för ny forskning” i Massachusetts General Hospital (MGH). Organisatörerna av mötet frågade mig initialt om jag kunde tänka mig att berätta om mina erfarenheter med innesluten PCR/Sanger sekvenserings för diagnos av Lyme borrelios, då särskilt blodprover med Borrelia miyamotoi.

När jag varnat den förste organisatören, en kollega som är patolog, att han borde stämma av med sin grupp vid MGH först innan han sänder mig en officiell invitation, eftersom jag kände till att Dr. Steere vade ansvar för att godkänna talarlistan som ansvarig för den kontinuerliga medicinska vidareutbildningen. Jag ville inte att organisatören av mötet skulle fatta beslut som var felaktiga ur politisk synvinkel vid MGH för hans egen skull.

Som jag förutsåg så avslogs inbjudan. I stället fick jag rådet att presentera ett antal Powerpoint bilder vid en diskussion vid runda bordet och att distribuera en Handout för de deltagare som närvarade vid diskussionen vid det runda bordet. Men när det kom till skott fick jag inte visa några Powerpointbilder och fick bara lov att dela ut mina blanketter vid en social träff efter diskussionen vid runda bordet.

Samma år nekade CDC utan närmare förklaring ett tidigare godkänt projekt med titeln “ en öppen, multicenter evaluering för att fastställa noggrannheten på nuvarande modeller för laboratorietester och jämföra dem med samlad PCR och DNA sekvensering för upptäckt av Lyme borrelia och relaterad borrelios.” Denna ogrundade refusering från CDC:s sida av detta planerade projekt är grunden för mitt klagomål och att jag stämmer CDC.

Grundat på min personliga erfarenhet och den upplevelse ett ökande antal erkända forskare och medicinska yrkesmän haft, verkar det vara en samordnad censur kampanj mot det fria flödet av vetenskaplig information, särskilt mot utvecklingen av direkta tester för upptäckt och diagnos av tidiga infektioner.

Fråga: På internet fann jag att några människor attackerade dig eftersom du fick sparken från Milford Hospital 2010 och du hade stämt sjukhuset. Sen kom det en pressrelease i augusti 2013 som visade att man drog tillbaka dina DNA sekvesieringstest för test av tidig Lyme sjukdom vid Milford Hospital. Kan du kommentera det?

Dr.Lee: Ja. Press releasen har titeln “Milford Hospital Pathologist to Resume DNA Sequencing – Based Testing for Early Lyme Disease”. Den utfärdades bara för att avgöra en stämningsansökan. Milford Hospital har slutat att erbjuda direkta DNA tester för Lyme-borrelios sedan slutet av 2010 efter att en grupp från Yale tog över ledningen för sjukhuset.

Fråga: Kan du bekräfta att du stämde Milford Hospital efter att att sjukhuset avslutade ditt förordnande i december 2010?

Dr Lee. Ja. Men denna stämning slutade i en uppgörelse i rätten, och min order om avsättning drogs tillbaka. Min advokat berättade för mig att jag inte borde tala om rättstvisten, utan bara säga att stämningen slutat i en uppgörelse.

Fråga: Jag har fått en kopia av den formella inlaga din advokat lämnade in för din räkning till högsta domstolen i Connecticut. I detta dokument hävdar du att Yale fick dig avskedad eftersom deras serologibaserade Lyme diagnostiska tester inte var konkurrenskraftiga med ditt samlade PCR/DNA sekvenserade test för diagnostik av Lyme sjukdomen i tidiga stadier av infektionen. Som jag förstår av din inlaga, blev en läkare vid Yale medical group den nya styrelseordföranden vid Milford Hospital och han gav personaldirektören order om att avskeda dig. Kan du konfirmera att jag förstått dokumentet korrekt?

Dr Lee. Ja. Din sammanfattning är korrekt. Det är allmänt känt att Yales medicinska grupp har fokuserat på serologibaserade tester för att diagnostisera borrelia i konvalecentstadiet av infektionen, och jag vill diagnosticera Lyme sjukdomen i det tidiga stadiet av infektionen, innan antikropparna mot Lyme borrelios blir mätbara.

Det finns två olika sätt att diagnosticera Lyme-sjukdomen. Det ena är reumatologens synsätt och det andra patologens. Det förekommer en konstruktiv vetenskaplig diskussion inte har något att göra med rättstvisten.

Fråga: När du gör en stämningsansökan mot CDC, hävdar du att enskilda tjänstemän på CDC är engagerade i en kampanj för att hindra konkurrens och för att bromsa utvecklingen av direkta DNA tester mot Lyme-borrelios. Funderade du på att rikta samma anklagelser mot den grupp läkare som representerar Yale?

Dr. Lee: Nej. Min åsikt är att den medicinska professionen har förändrats till en “vårdindustri”. I världen finns det en fri marknadsekonomi, och vårdgivarna som arbetar med smärtlindring måste i så fall ha samma rätt att skapa ett behov för deras tjänster, precis som Apple skapar behov för dess IPhone.

Jag kan inte utmana en privat grupp för att de sköter sina affärer på ett normalt sätt, men jag kan lämna in en stämningsansökan mot en medtävlare om de förhindrar konkurrens och menlig påverkan på min affärsverksamhet eller på andra grunder.

Men med CDC är det annorlunda än med den privata sektorn, eftersom de anställda på CDC är regeringens tjänstemän och skall tjäna allmänheten. Deras löner betalas av skattepengar och det inkulderar all smärta och allt lidande som orsakas av att man fördröjer diagnoser och behandling av sjukdomar helt i onödan.

Som anställda av den federala regeringen tror anställda på CDC att de är  skyddade mot personligt ansvar. Men det finns de som har gjort privat finansiell vinning - förutom att ut full lön och fått förmåner genom sina relation med den industri som de sammanlänkats med när de säkrat patent åt dem. Dessa allmänhetens tjänare har också varit aktiva i att göra bedömningar, dömt ut, förhindrat och undertryckt de produkter, utrustningar och metoder som deras medtävlare lanserat och det kan ha varit precis motsatt allmänhetens intresse.

När det gäller att behålla en dysfunktionell policy runt Lyme-borrelios, arbetar dessa allmänhetens tjänare mot allmänhetens intressen för en personlig agenda och personlig vinning och bör hållas personligt ansvariga. Det står i motsats till anställda vid Yale som kan göra vad de behagar för att gynna sin arbetsgivares affärsintressen..så länge det är inom lagens råmärken.

Att förskriva smärtstillande och immunosupprimerande medel till patienter med post-treatment Lyme disease syndrome (PTLDS) som den stora inkomstkällan för reumatologer i de områden där Lyme är endemiskt. Genom att fördröja diagnosen infektion med Lyme borrelios tills patienterna är i konvalecens är ett effektivt sätt att behålla ett större antal kunder med PTLDS åt den industri som arbetar med smärthantering, ett förhållningsätt som ansetts acceptabelt i mer än 30 år.

Fråga: Vad tror du värdet är av serologibaserade tester för att ställa diagnosen Lyme borrelios? Vad anser du vara den rätta metoden att närma dig diagnosen Lyme-borrelios?

Dr. Lee: Lyme borrelios, är i verkligheten primärt kronisk Lyme-borrelios, eftersom alla akuta infektioner med borrelia inte diagnosticeras eller behandlas i tid i de flesta stater där sjukdomen är endemisk. Om patienten inte kan visa upp en klassisk måltavla med röda ringar för den behandlande läkaren i infektionens akuta fas, kommer man inte ens att överväga möjligheten av borrelia.

Problemen med Lyme borrelios kommer troligen att försvinna lika fort som den reumatiska febern och den reumatiska hjärtsjukdomen så fort pålitliga direkta tester gjorde det möjligt att upptäcka alla akuta infektioner. När vi får direkta tester som kan upptäcka spiroketer i blodet, och behandlar dem rätt precis som skedde med halsinfektioner orsakade av Grupp A streptokocker som eliminerade reumatiska sjukdomar.

Nu inser vi att klinisk Lyme borrelios kan orsakas av många sorter och stammar av borrelia, inklusive vissa arter från gruppen återfallsfeber, då särskilt Borrelia miyamotoi.

Precis som vi inte kan använda Widal testet för att diagnosticera alla fall av bakteriemi som Salmonella orsakar, är det inte möjligt att använda ett enda serologiskt test för att diagnosticera alla borreliainfektioner. Alla antikroppstester kan generera falskt positiva svar, eftersom antigen/antikroppar ger korsreaktioner vilket är ett välkänt fenomen bland olika bakteriearter.

Den enda pålitliga metoden förutom odling för direkt upptäckt av en misstänkt bakteriemi bortom allt rimligt tvivel är att genomföra Sanger sekvensering av ett signatur segment av DNA genomet isolerat från bakterier i patienternas blodprov. Laboratoriediagnostik av svårodlade mikroorganismer är en teknisk utmaning. Fram till denna dag “finns det inga lättillgängliga effektiva direkta metoder för att upptäcka Treponema pallidum“ iv blodprover.

För att besvara din fråga, skulle jag säga att rätt metod att diagnostisera Lyme-borrelios är att göra en högsensitiv sammanpackad PCR med ett par allmänna primers följt av Sanger sekvensering för att validera PCR amplifikationen.


Fråga: Vilket motiv har du när du stämmer CDC nu?

Dr. Lee: Motivet är att ta fram fakta så allmänheten kan se det, och visa hur CDC går emot sina egna principer om hur man diagnostiserar bakteriella infektionssjukdomar. Myndigheten har tillåtit vissa tjänstemän på CDC att medvetet förhindra utvecklingen och avråder från bruket av vetenskapligt välbeprövade direkta DNA tester för pålitlig diagnos av infektioner med Lyme-borrelios.

Vinner jag denna stämning, kommer jag att få $57 miljoner och dessa pengar kan användas för att etablera ett system för pålitliga direkta DNA tester av Lyme borrelios i infektionens tidiga stadier och för att diagnosticera de patienter som har kronisk lyme borrelios och fortfarande har spiroketer i blodet.

Ser man på hur CDC agerat under de gångna trettio åren och dagens policy gällande Lyme borrelios, finns det inga indikationer på att dagens byråkrati inom CDC frivilligt skulle avsätta medel för ett sådant projekt. Vi hoppas att de medlemmar av kongressen som verkligen försöker stödja sina väljare stödjer en undersökning av CDC för att få till stånd de nödvändiga förändringar som skulle gynna skattebetalarna och konsumenterna.

För att hålla sig fast vid de dogmer som gällde innan eran med DNA sekvensering har regeringens myndigheter och större delen av sjukvårdsindustrin, inklusive de akademiska centra, saknat intresse för att utveckla direkta testmetoder. Deras önskan är att behålla status quo i ett dysfunktionellt system, samtidigt som de är ögontjänare och påstår att vi behöver mer forskning för att få fram bättre prover.

Jag måste understryka att min stämning endast gäller ett fåtal tjänstemän på CDC. Genom åren har jag lärt känna vissa mycket  stora och etiskt ärbara vetenskapsmän på CDC. Jag har besökt deras laboratorier och de har lärt mig mycket molekylärbiologi.

Faktum är att en äldre forskare från CDC kom till Milford för att hjälpa mig att designa det molekylärdiagnostiska laboratoriet enligt CDC standard. En annan äldre forskare på CDC ansträngde sig för att ge mig ett prov på Ebola virus RNA för att kunna utveckla en metod som fungerar i fält för transkriptas /PCR sekvenseringsmetoden - som jag visade upp vid det internationella mötet om Ebolaforskning som hölls vid Pasteurinstitutet i Paris 2015.

Fråga: Vad oroar dig mest när det gäller Lyme-borrelios och folkhälsovård?

Dr. Lee: Lyme borrelios är en infektionssjukdom som ökar, den överförs av fästingar och orsakas av ett stort antal stammar av Borrelia burgdorferi arten och återfallsfeber som art. Bästa sättet att skydda sig mot Lyme borrelios är att undvika fästingbett.

Men fästingar kommer att finnas i vår omgivning en lång tid framöver. Jag plockade nyss ut en fästing som bitit sig fast i huden på min vänstra arm förra helgen, det första fästingbettet i hela mitt liv. Den var kraftigt infekterad med Borrelia burgdorferi. Ungefär 30% av fästingarna, alla Ixodes scapularis, på min bakgård är positiva för borrelia med förhållandet Borrelia burgdorferi till Borrelia miyamotoi i en ration av 10/1.

Eftersom vi inte kan skydda oss mot fästingbett och borreliainfektioner överhuvudtaget, måste vi försöka eller stoppa invasionen djupt i vävnaderna av borrelia efter att den infekterat oss, för att kunna förhindra kronisk Lyme borrelios. Det betyder snabb och korrekt behandling med antibiotika efter en pålitligt diagnos i det tidiga spirochetemiska stadiet av infektionen. Det betyder att det finns direkta testmetoder för borrelia i blodprover tillgängligt över hela vården i endemiska områden och på lokala sjukhuslaboratorier. Att sända blodprover över hela landet för diagnos av bakteriemi är inte en metod man använder sig av vid god vård av patienter.

För att besvara din fråga, tror jag att mitt största bekymmer idag är hur jag skall kunna övertyga hälso och sjukvårdsindustrin och folkhälsomyndigheterna att Lyme borrelios är en potentiellt allvarlig infektionssjukdom och att diagnosen inte kan baseras på antikroppsprover om man skall behandla patienten i rätt tid.

Därefter måste vi övertyga sjukhusen i de områden där Lyme sjukdomen är endemisk att behandla Lyme sjukdomen som andra fall av bakteriemi de får in. Proverna vid bakteriemi handhas på sjukhusets lokala laboratorium, inte på ett kommersiellt laboratorium i en annan delstat.

Det är inte lätt att förändra ett status som varit etablerat i fyrtio år. Men det går om det finns en stark önskan från allmänheten.

Dr. Sin Hang Lee

Intervju / författare Huib Kraaijeveld

Om On Lyme

Vårt fokus är att dela berättelser som kan få betydelse på denna websida. Om du önskar stödja vårt arbete, är din donation mycket uppskattad.

Du kan anmäla dig för att få On Lyme Newsletter och det ger uppdateringar om nya publikationer.

Vill du även du gilla, betygsätta och dela denna artikel för att fler människor skall få denna information?

Read 19104 times Last modified on torsdag, 17 oktober 2019 12:26
Huib

Huib Kraaijeveld

Initiator On Lyme Foundation