torsdag, 07 september 2017 12:37

De flesta dödsfall i borrelia beror på självmord

Written by
Rate this item
(14 votes)

Psykiatrikern Robert Bransfield, MD talade förra veckan vid New York State Senate hearing on Lyme disease via en videolänk. Hans vittnesmål var en tydlig sammanfattning av vad som är fel med dagens situation och pekar på flera möjligheter som politiker har att reda ut saken. Som psykiatriker fokuserade ha på de psykiska försämringar som kan uppkomma på grund av fästingburna sjukdomar och på den roll hans yrkesgrupp spelar och borde spela. Om du försökt att se förhöret lade du märke till att det var problem med ljudkvaliteten vid Dr. Bransfield’s presentation. Här är manuskriptet till hans vittnesmål.

Tack för inbjudan jag fick idag. Sista gången jag vittnade här var vid Assembly Lyme hearing on November 27, 2001 Jag önskar att besvara några få nyckelfrågor runt borrelia.

  1. Vilka har auktoritet i frågan?
  2. Vilka är experter?
  3. Hur definierar vi Lyme-borrelios?
  4. Vilka symtom är mest signifikanta
  5. Hur ställer vi diagnosen?
  6. Hur behandlar vi den
  7. Hur kan vi sluta fred i stridigheterna runt borrelia?
  8. Vad kan vi som är här göra för att hantera denna epidemi?

Vilka har auktoritet i frågan om Lyme-borrelios?

Det finns inga auktoriteter i vetenskapen. Det ligger i vetenskapens natur att ifrågasätta allting. Om det finns auktoriteter i vetenskapen så är det evidens och omdöme. Om det finns auktoriteter inom medicinen är det evidensbaserad medicin, som är syntesen av bästa tillgängliga evidens, läkarens omdöme och patientens preferenser. Åsikter som förs fram av CDC och anställda vid NIH bör aldrig anses vara auktoriteter.

Vilka är experter?

Forskare som sitter vid skrivbord och aldrig behandlar patienter? Byråkrater? Patienter? Organisationer som företräder patienter? Läkare som är högspecialiserade inom medicinen? Läkare som under lång tid tagit på sig ansvaret att behandla patienter med borrelia? Många av oss är experter på begränsade områden, men inga av oss har expertis som räcker över hela fältet. Sjukdomen är alldeles för komplicerad. Vi kan bara göra framsteg om vi börjar samarbeta.

Hur definierar vi Lyme-borrelios?

Det finns en smal och en bred definition av Lyme-borrelios. Den smala och restriktiva definitionen baserar sig på CDC kriteria för epidemiologiska undersökningar och den betonar två-fas testerna och fokuserar på tidiga kliniska symtom som upptäcktes på 1970 talet. Den bredare definitionen erkänner signifikansen av ett brett spektrum kliniska symtom, persisterande infektion, fästingburna och opportunistiska co-infektioner som orsakar en komplex interaktiv infektion och erkänner begränsningarna i de bristfälligt standardiserade immunologiskt baserade två-fas testerna av en patogen som undertrycker och flyr undan immunsystemet.

Den restriktiva och smala definitionen gör livet lätt för epidemiologer, försäkringsbolag, forskare som söker godkännande för borreliavacciner hos FDA eller blodprov, samt individer som bara klarar av att tänka i svart eller vitt och som inte förmår att processa komplexa samband. Men den restriktiva definitionen gör inte livet lättare för den funktionsnedsatta borreliapatienten eller läkare som beslutat sig för att hjälpa dem. Den bredare definitionen har högre vetenskaplig validitet och stöds av en överväldigande mängd eviden.

Vilka symtom är mest signifikanta?

Precis som för syfilis, är symtomen först dermatologiska, sen artrit, och därefter neuropsykiatriska. Ett problem är att många som ser sig själva som auktoriteter och talar för dogmatiska trosläror när det gäller Lyme-borrelios saknar erfarenhet och utbildning i psykiatri, och klarar inte av att se sjukdomsutvecklingen.

Som psykiatriker har jag behandlat tusentals Lyme patienter under de senaste 30 åren, inklusive många från New York. Det är tydligt att bristfälliga diagnoser och undermåliga behandlingar ofta resulterat i neuropsykiatriska symtom som orsakat lidande, funktionsnedsättning och död för barn och unga människor i årtionden. Psykiatriker kopplas in vid borrelios på tre sätt - först komplexa och svårgripbara sjukdomstillstånd som ofta kallas psykosomatiska och remitteras till psykiatriker tills orsaken bakom deras tillstånd blir klarlagd, och för det andra, den största orsaken till sjukdom, funktionsnedsättning och död är de multipla neuropsykiatriska symtomen, och för det tredje patienter är olyckliga över den skepticism de möter från läkare, försäkringsbolag, familj och vänner angående Lyme borrelios, och de behöver stöd för att hantera den.

Psykiatriska tillstånd som orsakas av borrelia innefattar autism, andra utvecklingsstörningar, begränsningar i uppfattningsförmågan, överkänslighet för ljud och andra stimuli, minnesstörningar, symtom på dyslexi, fördröjd tankeförmåga, koncentrationssvårigheter, sämre tolerans mot frustrationer, irritabilitet, vredesutbrott, depression och ångestsjukdomar, humörsvängningar, psykoser och många andra psykiatriska symtom. Persisterande infektioner orsakar immunreaktioner som förorsakar dessa symtom.

De flesta dödsfall i borrelia beror på självmord. Andra psykiatriska dödsorsaker inkluderar mord och överdoser av opioider. Baserat på epidemiologiska beräkningar inträffade åtminstone 1200 dödsfall i USA och 140 i New York State varje år på grund av Lyme-borrelios och associerade sjukdomar.

Lyme borrelios finns med som orsak vid dödsfall som inkluderar kongenital borrelia, borreliameningit, borrelianefrit, aortaaneurysm orsakad av borrelia, aneurysm i hjärtats kranskärl, endokardit i senstadier av borrelia, myokarditer som orsakas av borrelia, symtomatisk neuroborrelios i senstadier, neuriter och neuropatienr vid senstadier av borrelia, meningovsckulär borrelia och neuroborrelios med cerebrala infarkter, intrakraniala aneurysm, sen encefalit orsakad av borrelia, meningoencefalit och mengomyeloencefalit orsakad av borrelia, atrofiska former av borrelia meningoencefaliter med dementia och subakut presenil demens, leversjukdom orsakad av sen borrelia och andra viscerala sjukdomar orsakad av sen borrelia, njursjukdom och urinrörssjukdom orsakad av sen borrelia, och luftrörssjukdomar och lungsjukdomar orsakad av senstadier av borrelia. (Global Network on Institutional Discrimination and Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes. 2017

Jag skulle önska att de som känner någon som är handikappad av borrelia räckte upp handen. Hur många känner någon med borrelia som har begått självmord?

Hur ställer vi diagnosen?

Som vid alla medicinska sjukdomstillstånd sätter man diagnosen efter en klinisk noggrann genomgång utifrån kliniskt omdöme och mönster som en erfaren kliniker känner igen. Varför skulle borrelia vara ett undantag? Vi kan inte förlita oss på föråldrade diagnostiska kriterier. Vid förhören 2009 rörande 2006 års i högsta grad kontroversiella riktlinjer från IDSA, lades forskningsrön fram rörande många symtom på senstadier som i högsta grad utmanade validiteten för riktlinjerna. Men alla medicinska fynd som inte passar med deras trosuppfattning avfärdades som “subjektiva och ospecifika” eller kallades för “medicinskt oförklarliga” symtom. Det är inte vetenskap! Den American Psychiatric Association tog kraftfullt avstånd från missbruket av frasen “medicinskt oförklarliga symtom” i DSM-5 och erkänner Lyme-borrelios i sin Practice Guidelines for the Psychiatric Evaluation of Adults (2016).

Hur behandlar vi den?

Vi måste erkänna att det är en mycket komplex sjukdom och en komplex och högt individualiserad behandlingsstrategi behövs. Kombinationen av antibiotika och behandling av symtom som förhindrar läkning och progression av sjukdomen är mest effektiv. Jag har sett alltför många katastrofer där patienter behandlats med en dos av doxycyklin eller en alltför kort antibiotikakur.

Hur kan vi sluta fred i stridigheterna runt borrelia?

Eftersom sjukdomen är komplex, behövs synpunkter med skilda perspektiv för att utveckla en livskraftig vetenskaplig modell för denna utmanande sjukdom. En del av er har sett ContagionLive Lyme disease debate på internet där man försöker sammanföra olika åsikter. Forum som det och dagens möte kommer att hjälpa oss att nå större konsensus.

Vad kan vi som är här göra för att hantera denna epidemi?

New York State behöver tillåta tillförlitliga tester som är godkända i nästan alla andra stater. Om det är något test som borde förbjudas så är det två-stegs testet (two-tier) som följer Dearborn kriterierna. Olyckligtvis så anser alltför många läkare att två-stegs testet är ett bra verktyg för att leta efter Lyme-borrelios och andra fästingburna sjukdomar och missar därför att utföra en adekvat klinisk bedömning. En varningstext borde följa med två-stegs testet sin betonar dess begränsningar och dess brister som diagnostiskt verktyg. Fyra andra stater har sådana varningstexter.

Psykiatriker behöver engageras för att utveckla en policy rörande Lyme borrelios. Det finns flera mycket kompetenta psykiatriker i New York State som har kunskap om Lyme borrelios. Specialister i infektionssjukdomar och anställda på folkhälsomyndigheter har bristfällig träning i psykiatri och ofta inadekvat träning i borrelians psykiatriska manifestationer, och även rörande andra fästningburna sjukdomar.

Åtgärder behöver vidtas för att förhindra at OPMC används som ett dolt vapen mot läkare som erkänner betydelsen av Lyme-borrelios och behandlar sina patienter mot den bakgrunden. Jag vittnade om det vid besöket här 2001 och det är fortfarande ett problem.

Det är önskvärt att man erhåller credit för sin medicinska vidareutbildning om man deltar i välbalanserade utbildningsprogram om Lyme borrelios och associerade fästingburna sjukdomar som behövs för att läkare skall få sina licenser förlängda och dessa program bör inkludera information om nuvarande provers begränsningar, och vilka manifestationer sjukdomens sena stadier har, inklusive psykiatriska manifestationer. Alla läkare bör dra sitt strå till stacken för att hantera denna epidemi.

Sammanfattningsvis så orsakar borrelia och associerade fästingburna sjukdomar en stor mängd kroniska psykiatriska och somatiska sjukdomar som resulterar i ett betydande lidande, skada och  funktionsnedsättning. En grupp individer har varit motiverade att sprida falsk information om Lyme-borrelios. Koordinerade ansträngingar kommer att sprida korrekt information och kraftigt förbättra det mentala och fysiska hälsoläget.

Jag tackar för inbjudan jag fick att vittna och sänder med en lista av artiklar från olika tidskrifter som visar på sambandet mellan Lyme och associerade sjukdomar och psykiatriska symtom. Jag har även inkluderat den allra senaste artikeln om suicid och borrelia och dess associerade sjukdomar, ett sammandrag om autism och borrelia, och en artikel som diskuterar hur fästingburna sjukdomar påverkar immunsystemet och orsakar psykiatriska symtom. Jag gjorde denna presentation koncis för att tillåta de frågor ni kan ha.

Artiklar dr Bransfield bifogat

Suicide and Lyme and associated diseases

Relationship of Inflammation and Autoimmunity to Psychiatric Sequelae in Lyme Disease

Notera

Hela listan med faktagranskade referenser om Lyme-borrelios och psykiatriska symtom som gavs i New York Senate kan återfinnas i en seperate artikel i denna blog.

Denna text publiserades först på LymeDisease.org och återges härmed tillstånd av Dr. Bransfield, för att göra en översättning till Dutch.Last modified on Thursday, 07 September 2017
Read 11681 times Last modified on torsdag, 07 september 2017 13:30
Huib

Huib Kraaijeveld

Initiator On Lyme Foundation